OpenEdge 11.7.3

Pojawiła się wersja OpenEdge 11.7 z Service Packiem 3, czyli 11.7.3, a wraz z nią kilka ciekawych nowości.

1. Archiwizacja logu bazy danych.

Mamy kilka parametrów dających możliwość automatyzacji archiwizacji pliku log bazy online.
-lgArchiveEnable – włączenie możliwości archiwizacji logu.
-lgArchiveDir – podanie katalogu, w którym będą zapisywane zarchiwizowane fragmenty. Brak parametru oznacza bieżący katalog.
-lgTruncateTime – czas wykonania obcięcia i archiwizacji logu w formacie HH:MM. Musi być ustawiony w parze z poniższym parametrem:
-lgTruncateFrequency – częstotliwość, czyli w jakie dni ma być wykonywane obcięcie i archiwizacja. “0” oznacza codziennie.
-lgTruncateSize – obcięcie nastąpi po osiągnięciu przez plik określonego rozmiaru w MB.

Po przykładowym uruchomieniu serwera bazy możemy zweryfikować ustawienia w promonie: R&D -> 4. Administrative Functions -> 15. Database log file management

Archiwizacja ma być codziennie o godz. 20:35.

proserve sports2000 -lgArchiveEnable -lgTruncateFrequency 0 -lgTruncateTime 20:35

Podczas archiwizacji został utworzony plik, zawierający w nazwie oryginalną nazwę plus datę i czas obcięcia:
sports2000.lg.2018-05-15.20-35.00
Oryginalny plik rozpoczyna się komunikatami o archiwizacji.

sports2000.lg

2. PASOE

W OE 11.7.3 zajęto się także tematem migracji aplikacji z klasycznego AppServera do PASOE. W sieci znajdziemy poradnik: Quick Start: Moving Your Classic AppServer Applications to the Progress Application Server for OpenEdge a także webinar: Moving Your Classic AppServer Applications to the Progress Application Server for OpenEdge.

PASPROPCONV – nowe narzędzie/komenda służące do migracji właściwości z klasycznego AppServera do PASOE. Właściwości są pobierane z pliku ubroker.properties lub .merge, a następnie generowany jest szereg plików np. pasoename.ubrokername.oemerge. Dokładne informacje można znaleźć w Progress Application Server for OpenEdge: Quick Start Guide.

Komenda tcman deploy została wzbogacona o nowy parametr -l. Powoduje on, że wdrożenie nowej aplikacji odbywa się bez konieczności restartu instancji PASOE.

Zostało udoskonalone zarządzanie agentem multi-session. Do tej pory zamknięcie agenta następowało natychmiastowo, przerywając obsługiwane żądanie. Dodane zostały dwa opcjonalne parametry waitToFinish oraz waitAfterStop rozwiązujące ten problem.

Dodane zostało także REST API umożliwiające dodanie nowego agenta multi-session dla aplikacji.

Pełną listę wprowadzonych zmian znajdziemy w dokumencie: OpenEdge® Service Pack 11.7.3: New Information.