Tworzenie obiektowego UI w OE Development Studio cz. IV

W czwartej części naszego cyklu, zajmiemy się obiecanym tematem edycji rekordów w bazie danych. Przypomnijmy: dane wyświetlane w obiektach graficznych są zasilane ze źródła BindingSource.
To źródło pobiera dane z tabeli np. Customer czy Order, ale działa niejako w jednym kierunku, tzn. nie nadaje się do zapisu danych. W naszych przykładach zapis będzie realizowany do tabel w bazie poprzez zdefiniowane statyczne bufory rekordów.

W przypadku aplikacji działającej np. na serwerze aplikacji, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu do bazy, źródło BindingSource konfiguruje się w oparciu o schemat ProDataSet, z tabelami tymczasowymi, a edycja jest realizowana poprzez zapis do tych właśnie obiektów.

OK, zaczynamy.

W formie fCustomer dodajemy przycisk z etykietą Delete, nazwa np. Del.
Klikamy dwa razy w zdarzenie Click aby utworzyć metodę do obsługi tego zdarzenia (Del_Click). W metodzie tej wstawiamy poniższy kod:

DEFINE BUFFER bCust FOR Customer.
DEFINE BUFFER bOrder FOR Order.
DEFINE VARIABLE lDel AS LOGICAL NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE iActCustNum AS INTEGER NO-UNDO.
		
MESSAGE "Do you want to delete this record?" SKIP 
      bsCust:InputValue["Name"]:ToString() SKIP 
	  bsCust:InputValue["City"]:ToString() SKIP
VIEW-AS ALERT-BOX QUESTION BUTTONS YES-NO UPDATE lDel.
IF NOT lDel THEN 
  RETURN.

Na razie mamy sukces tylko połowiczny – pojawia się komunikat gdzie możemy podjąć decyzję o kasowaniu rekordu.

Teraz dodamy kod kasujący rekord Customer i połączone z nim rekordy Order.
Dodajemy kod poniżej instrukcji RETURN:

IF NOT lDel THEN 
  RETURN.

iActCustNum = INTEGER(bsCust:InputValue["CustNum"]:ToString()).
DO TRANSACTION ON ERROR UNDO, RETURN:
  FOR FIRST bCust WHERE bCust.CustNum = iActCustNum:
   FOR EACH bOrder WHERE bOrder.CustNum = bCust.CustNum.
     DELETE bOrder.
   END.
   DELETE bCust.
  END. 
END. 

Żeby program zadziałał trzeba pamiętać, że w bazie są jeszcze trygery, zabezpieczające przed utratą danych. Trzeba albo te trygery zmodyfikować albo wyłączyć. Decyzja należy do Was.

Drugim problemem jest to, że po skasowaniu rekordu DataGrid nie odświeża automatycznie danych; musimy to zrobić sami.
Dodajemy w metodzie kod:

bsCust:MovePrevious().
iPos = bsCust:POSITION.
refreshData().
bsCust:POSITION = iPos.

Zmienną iPos deklarujemy jako integer. Po skasowaniu kursor ustawia się na poprzednim rekordzie.

Teraz dodajemy przyciski Edit i Create i generujemy metody dla zdarzenia Click.

Przeważnie te same funkcjonalności można stworzyć na różne sposoby. Można np. wykorzystać możliwości jakie daje DataGrid, ale wg Wiesława, ta metoda może generować wiele problemów i nie jest zbyt czytelna. Wygodniej jest stworzyć oddzielne okno dla edycji. Tworzymy więc nową formę fCustEdit.

Dodajemy 4 pola TextBox: CustNum, Name, City, Country, oraz etykiety dla tych pól.

Wstawiamy przyciski btnOK (etykieta OK), btnCancel (etykieta Cancel) i ustawiamy ich predefiniowaną funkcjonalność.

We właściwościach fCustEdit ustawiamy parametr CancelButton -> btnCancel.
We właściwościach btnOK ustawiamy DialogResult -> OK.

Wracamy do okna fCustomer, do metody dla kliknięcia przycisku Edit. Wstawiamy tu kod:

METHOD PRIVATE VOID Edit_Click( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS System.EventArgs ):
  DEFINE VARIABLE oCustEdit AS fCustEdit NO-UNDO.
  oCustEdit = NEW fCustEdit().
  WAIT-FOR oCustEdit:ShowDialog().
  DELETE OBJECT oCustEdit.

  RETURN.

Przycisk Edit już działa choć na razie nie widzimy danych.

Aby przekazać dane do edycji można skorzystać z różnych metod. My zdefiniujemy w fCustEdit właściwości dla każdego edytowanego pola. Np. pName dla pola Name; i tak dalej dla pozostałych pól.

  DEFINE PUBLIC PROPERTY pName AS CHARACTER NO-UNDO 
  GET.
  SET. 

Generujemy obsługę zdarzenia Shown dla fCustEdit i wpisujemu kod:

METHOD PRIVATE VOID fCustEdit_Shown( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS System.EventArgs ):
  ASSIGN
   textBoxName:TEXT = pName
   textBoxCity:TEXT = pCity
   textBoxCountry:TEXT = pCountry
   textBoxCustNum:TEXT = string(pCustNum).
  RETURN.

END METHOD.

Nasze okno edycyjne będzie pokazywać dane ustawione w fCustomer. Ponieważ pole CustNum nie może być przez nas edytowane ustawiamy w jego właściwościach Enabled = False, a żeby wyłączyć ramkę wokół pola ustawiamy BorderStyle = None.

Aby zapisać dane po edycji dodajemy obsługę kliknięcia na przycisk OK.

METHOD PRIVATE VOID btnOK_Click( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS System.EventArgs ):
  ASSIGN 
   pName  = textBoxName:Text
   pCity  = textBoxCity:Text
   pCountry = textBoxCountry:TEXT.
  RETURN.

END METHOD.

Wracamy do fCustomer i ustawiamy właściwości do wyświetlenia w oknie fCustEdit, czyli dodajemy kod w Edit_Click:

oCustEdit = NEW fCustEdit().
		  	
oCustEdit:pCustNum = int(bsCust:InputValue["CustNum"]:ToString()).
oCustEdit:pName = bsCust:InputValue["Name"]:ToString().
oCustEdit:pCity = bsCust:InputValue["City"]:ToString().
oCustEdit:pCountry = bsCust:InputValue["Country"]:ToString().
iActCustNum = INT(bsCust:InputValue["CustNum"]:ToString()).
		
WAIT-FOR oCustEdit:ShowDialog().

Okno fCustEdit wygląda teraz tak:

Następnym krokiem jest zapis wprowadzonych danych w fCustomer na dole obsługi Edit_Click. Dodajemy transakcję:

WAIT-FOR oCustEdit:ShowDialog().

DO TRANSACTION ON ERROR UNDO, RETURN:
  FOR FIRST bCust WHERE bCust.CustNum = iActCustNum SHARE-LOCK :
   ASSIGN
     bCust.Name  = oCustEdit:pName
     bCust.City  = oCustEdit:pCity
     bCust.Country = oCustEdit:pCountry.
  END.
END.

bsCust:Refresh().

OK, edycja jest już obsłużona. Pozostało jeszcze dodanie obsługi dla utworzenia nowego rekordu.

W tym celu wykorzystamy okno fCustEdit i fragment kodu dla edycji. Nie musimy przekazywać wartości pól, ale tworzymy nowy rekord komendą CREATE. Kod dla przycisku Create wygląda tak:

DEFINE BUFFER bCust FOR Customer.
DEFINE VARIABLE oCustEdit AS fCustEdit NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE rRowid AS ROWID NO-UNDO.
    
oCustEdit = NEW fCustEdit().
          
WAIT-FOR oCustEdit:ShowDialog().		
    
DO TRANSACTION ON ERROR UNDO, RETURN:
  CREATE bCust.
  ASSIGN
   bCust.Name  = oCustEdit:pName
   bCust.City  = oCustEdit:pCity
   bCust.Country = oCustEdit:pCountry.
  rRowid = ROWID(bCust).
END.

refreshData().
bsCust:HANDLE:reposition-to-rowid(rRowid).
RETURN.


Zmienna ROWID jest potrzebna żeby po dodaniu ustawić się na nowym rekordzie.
Małą niedogodnością wykorzystania formy fCustEdit jest to, że numer rekordu wynosi 0, ale z tym powinniście sobie poradzić bez problemu np. przenosząc instrukcję CREATE przed wywołanie formy i przekazanie parametru CustNum.


W zasadzie program jest gotowy, ale Wiesław chciał na koniec uatrakcyjnić go nieco dla Was.
Po pierwsze dodajmy klawisze skrótów dla operacji na rekordach.

We właściwościach formy fCustomer ustawiamy KeyPreview = True.

Następnie dla gridu włączamy zdarzenie KeyDown.

W metodzie obsługującej to zdarzenie definiujemy:

METHOD PRIVATE VOID dataGridView1_KeyDown( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS...
  CASE e:KEYCODE:ToString():
   WHEN "Insert" THEN Cre:PerformClick().
   WHEN "Return" THEN Edit:PerformClick().
   WHEN "Delete" THEN Del:PerformClick().
  END CASE.
  RETURN.

END METHOD.

Cre, Edit, Del to nazwy przycisków odpowiednio dla: Create, Edit i Delete. Całość działa poprawnie.

I już naprawdę na koniec, dodamy licznik rekordów. Przyda się gdy będziemy dodawać czy usuwać rekordy.
Dodajemy obiekt typu label, nadajemy nazwę np. labInfo. W metodzie refreshData dodajemy na końcu linię kodu:

labInfo:TEXT = "Liczba rekordów: " + STRING(bsCust:Count).

Po każdym wywołaniu tej metody liczba rekordów jest wyświetlana w obiekcie.

Niniejszym kończymy na razie cykl tworzenia aplikacji przy wykorzystaniu obiektów .Net w ABL, ale być może do niego wrócimy. Ponieważ pojawiła się już wersja OpenEdge 12, teraz trzeba napisać coś na ten temat.

Wiesław Kurzątkowski
Piotr Tucholski

Tworzenie obiektowego UI w OE Development Studio cz. III

W poprzedniej części zbudowaliśmy aplikację składającą się z dwóch okienek (form) z browserami danych z bazy OpenEdge. Wszystkie te dane są do odczytu; ich edycję omówimy niedługo, ale jeszcze nie w tym odcinku.

Na razie wracamy do ustawień, związanych z wyświetlaniem danych w DataGrid. Tych parametrów jest bardzo dużo. Omówimy tylko wybrane, zostawiając Wam pole do własnych badań.


W parametrach DatGridView formy fOrder, parametr: AutoSizeColumnsMode – ustawmy na wartość: Fill.


W oknie widzimy, że kolumny są ciasno upakowane. Ponieważ jednak to .Net i mamy odpowiednio ustawiony parametr Anchor więc po rozciągnięciu okna mamy widok:

Można te dane jeszcze bardziej ścieśnić ustawiając wartość: DisplayedCellsExceptHeader. Etykiety kolumn mogą jednak nie być wyświetlone w całości.

AutoSizeRowsMode – wpływa na automatyczne ustawienie wysokości wiersza. Przy pomocy tego parametru możemy np. wyświetlić łamane wartości pola.

Przechodzimy teraz do formy fCustomer. Dodajmy do DataGrid pole Comments. Ustawmy AutoSizeRowsMode na wartość DisplayedCells – wysokość wiersza będzie dobrana po analizie rekordów do wyświetlenia. Możemy ustawić również wartość AllCells, ale w przypadku dużej liczby rekordów analiza może trwać o wiele dłużej.


Wchodzimy do edytora kolumn: Zadania DataGridView -> Edytuj kolumny… (edytor jest także dostępny pod widokiem z właściwościami).

Zaznaczamy pole Comments. W sekcji Wygląd wybieramy parametr DefaultCellStyle: DataGridViewCellStyle …

Ustawmy WrapMode na True oraz jakiś kolor tła – parametr BackColor.

Pole Comments jest już wyświetlane z zawijaniem wierszy.

A teraz pokażemy jak dodać dodatkowe pole do wyświetlenia w DataGrid, którego nie ma w bazie danych, a które bazuje na wartościach innych pól; w Progress ABL było ono znane jako calculated field.
Ponownie wchodzimy do Zadania DataGridView, ale tym razem klikamy Dodaj kolumnę…
Dodatkowa kolumna będzie zawierać sklejone wartości pól City i Country. Zaznaczamy opcję Kolumna niezwiązana z danymi i wypełniamy jak na rysunku poniżej.

Klikamy Dodaj.
W edytorze kolumn ustawiamy nową kolumnę CityCountry zaraz za polem Country.

Na razie w nowym polu nie ma żadnych danych.

Musimy teraz włączyć tryb wirtualny (VirtualMode) – wskazuje on czy podano własne operacje zarządzania danymi dla DataGridView.
Teraz trzeba włączyć obsługę odpowiedniego zdarzenia. Wg Wiesława można to zrobić na kilka sposobów, jednakże dobrym wyborem, ze względu na wydajność, jest zdarzenie CellValueNeeded. Jest ono wywoływane tylko gdy wartość komórki jest potrzebna np. do wyświetlenia czy przekazania wartości.

W kodzie zostaje wstawiona metoda obsługująca to zdarzenie. Poprzez parametr e mamy dostęp do argumentów zdarzenia.
W kodzie metody dodajemy prosty kod, dla przetestowania, czy idziemy właściwą drogą: e:Value = “OK”.

METHOD PRIVATE VOID dataGridView1_CellValueNeeded( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS System.Windows.Forms.DataGridViewCellValueEventArgs ):
    e:Value = "OK".
    RETURN.
END METHOD.

Na razie wszystko idzie zgodnie z planem.

Musimy teraz znaleźć nazwy obu kolumn w DataGridView, które zawierają dane dla City i Country.

METHOD PRIVATE VOID dataGridView1_CellValueNeeded( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS System.Windows.Forms.DataGridViewCellValueEventArgs ):
    e:Value = dataGridView1:Rows[e:RowIndex]:Cells[2]:Value:ToString() + ", " +
    dataGridView1:Rows[e:RowIndex]:Cells[3]:Value:ToString()..
    RETURN.
END METHOD.

W powyższej instrukcji wartości kolumn pochodzą z trzeciej i czwartej kolumny w gridzie (liczone 0,1,2,3…).
Zmiana kolejności kolumn w gridzie spowoduje błędne wyświetlanie w naszej dodatkowej kolumnie dlatego lepiej jest wstawienie wartości kolumn po nazwie. W deklaracji zmiennych możemy znaleźć:

DEFINE PRIVATE VARIABLE cityDataGridViewTextBoxColumn AS System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn NO-UNDO.
.....................
DEFINE PRIVATE VARIABLE countryDataGridViewTextBoxColumn AS System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn NO-UNDO.

Obsługę zdarzenia możemy zatem zapisać następująco:

METHOD PRIVATE VOID dataGridView1_CellValueNeeded( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS System.Windows.Forms.DataGridViewCellValueEventArgs ):
  e:Value = dataGridView1:Rows[e:RowIndex]:Cells["cityDataGridViewTextBoxColumn"]:Value:ToString() + ", " +
  dataGridView1:Rows[e:RowIndex]:Cells["countryDataGridViewTextBoxColumn"]:Value:ToString().
  RETURN.
END METHOD.

W nowej kolumnie dane wyglądają, tak jak to sobie zaplanowaliśmy. teraz trzeba tylko wyłączyć kolumny City i Country.

W edytorze kolumn ustawiamy wartość parametru Visible na False.

Teraz jest OK.

Dziękujemy za uwagę.

Wiesław Kurzątkowski
Piotr Tucholski

Tworzenie obiektowego UI w OE Development Studio cz. II

Kontynuujemy budowę aplikacji rozpoczętą w pierwszej części.

Mamy formę fCustomer; teraz zbudujemy drugą formę fOrder, która będzie zawierała browser (grid) z rekordami Order dla danego Customera.

Postępujemy analogicznie jak w poprzedniej części: do nowej formy wstawiamy źródło danych binding source, zmieniamy nazwę na np. bsOrder. Definiujemy schemat dla bsOrder.

Wstawiamy DataGridView wybierając źródło danych bsOrder.

Ponieważ browser ma pokazywać tylko rekordy Order dla zadanej wartości pola CustNum (nr klienta) trzeba przekazać z nadrzędnego okna (formy) parametr. Można to zrobić np. definiując w fOrder właściwość iCustNum.

  DEFINE PUBLIC PROPERTY iCustNum AS INTEGER NO-UNDO 
  GET.
  SET.

Metoda refreshData będzie tutaj wyglądała nieco inaczej niż w fCustomer.

  METHOD PUBLIC VOID refreshData( ):
    
    def var bsOrdQuery as handle no-undo.
    def var bsOrdString as char no-undo.
    create query bsOrdQuery.
    bsOrdQuery:ADD-BUFFER (buffer order:handle).
    bsOrdQuery:QUERY-PREPARE ("for each order where order.custnum = "
                  + string(iCustNum) + " by custnum").
    bsOrdQuery:QUERY-OPEN ().
    bsOrder:handle = bsOrdQuery.
    RETURN.

  END METHOD.

Wywołanie refreshData wstawiamy do kodu programu zgodnie z sugestiami z poprzedniej części.

Na koniec dodajemy do formy przycisk btnClose z etykietą Close. Definiujemy metodę dla zdarzenia Click wstawiając jedną instrukcję:

  METHOD PRIVATE VOID btnClose_Click( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS System.EventArgs ):
    THIS-OBJECT:Close( ).
	RETURN.

  END METHOD.

Teraz przechodzimy do formy fCustomer. Wstawiamy deklarację zmiennej oOrd.

  DEF VAR oOrd AS fOrder. 

Definiujemy metodę dla zdarzenia Click przycisku btnOrders.

  
  METHOD PRIVATE VOID btnOrders_Click( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS System.EventArgs ):
    IF (NOT VALID-OBJECT(oOrd) OR oOrd:IsDisposed) THEN DO:
      oOrd = NEW fOrder().
      oOrd:iCustNum = bscust:InputValue["CustNum"].
      oOrd:RefreshData().
      oOrd:Show().	//okno niemodalne

    END.
	RETURN.

  END METHOD.

Metoda tworzy instancję obiektu fOrder (najpierw sprawdza czy obiekt nie jest już zainicjowany), następie ustawia właściwość iCustNum (czyli przekazuje parametr), otwiera zapytanie i wyświetla formę w postaci niemodalnej. Oznacza to, że użytkownik ma dostęp zarówno do formy fOrder jak i fCustomer.

Gdybyśmy chcieli uruchomić fOrder w postaci modalnej (dostęp do fCustomer będzie dopiero po zamknięciu fOrder) to zamiast instrukcji oOrd:Show() trzeba napisać: WAIT-FOR oOrd:ShowDialog().

Okno z zamówieniami otwiera się przykrywając częściowo okno z klientami. Można zdefiniować parametry okna tak aby otwierało się np. tuż obok. Aby to osiągnąć trzeba skorzystać z poniższej sztuczki Wiesława:

  oOrd:Location = new System.Drawing.Point(int(this-object:Location:X) + 
    this-object:Width,int(this-object:Location:Y)).
  oOrd:Height = this-object:Height.

Cały tryger ma teraz następującą postać:

METHOD PRIVATE VOID btnOrders_Click( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS System.EventArgs ):
  IF (NOT VALID-OBJECT(oOrd) OR oOrd:IsDisposed) THEN DO:
    oOrd = NEW fOrder().
    oOrd:iCustNum = bscust:InputValue["CustNum"].
    oOrd:RefreshData().
    oOrd:Show().	//okno niemodalne
    //WAIT-FOR oOrd:ShowDialog().	//okno modalne
    oOrd:Location = new System.Drawing.Point(int(this-object:Location:X) + 
      this-object:Width,int(this-object:Location:Y)).
    oOrd:Height = this-object:Height.
  END.
	RETURN.

END METHOD.

Efekt widać poniżej:

Naszą aplikację trzeba jeszcze trochę usprawnić. Ponieważ zdecydowaliśmy się na okno niemodalne, trzeba obsłużyć zmianę wyświetlanego rekordu w oknie fCustomer – powinna temu towarzyszyć zmiana wyświetlanych danych w oknie fOrder.
W widoku zdarzeń bsCust klikamy na zdarzenie PositionChanged (innym zdarzeniem, które warto wziąć pod uwagę jest CurrentChanged).

Do kodu programu zostanie wstawiona metoda obsługująca to zdarzenie. Musimy dodać do niej poniższy kod:

METHOD PRIVATE VOID bsCust_PositionChanged( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS System.EventArgs ):
  IF VALID-OBJECT(oOrd) THEN DO:
    IF oOrd:IsDisposed THEN 
      RETURN.                               
    oOrd:iCustNum = bscust:InputValue["CustNum"].
    oOrd:RefreshData().
  END.	
  RETURN.

END METHOD.

Możecie teraz sprawdzić, że jeśli okno fOrder jest otwarte, zmiana podświetlonego rekordu w oknie fCustomer powoduje wyświetlenie zamówień dla tego rekordu.

To oczywiście nie koniec. Wkrótce pojawi się następna część.

Wiesław Kurzątkowski
Piotr Tucholski

Tworzenie obiektowego UI w OE Development Studio cz. I

Nieco ponad 2 lata temu pokazałem jak zrobić pierwsze kroki na drodze tworzenia interfejsu graficznego z wykorzystaniem obiektów .Net w narzędziu OpenEdge Developer Studio.
Temat ten w rozmowach z Wami co jakiś czas powraca. Powodem jest najczęściej chęć wykonania interfejsu o lepszym wyglądzie i bardziej skalowalnego niż tradycyjny, niemłody już interfejs progressowy.

Do powrotu skłoniło mnie ostatecznie spotkanie z Wiesławem Kurzątkowskim – specjalistą od programowania z wykorzystaniem technik obiektowych firmy Novum. Wiesław obiecał pokazać niektóre stosowane przez siebie rozwiązania oraz służyć swoją wiedzą fachową w razie pytań i wątpliwości.

W dokumentacji OpenEdge można znaleźć ciekawe przykłady całych aplikacji, ale zwracacie uwagę na to, że po pierwsze: nie tworzy się ich od podstaw, a z półgotowych projektów, po drugie: opierają się na kontrolkach Infragistics, na które trzeba mieć dodatkową licencję. W naszych przykładach wykorzystamy ogólnodostępne kontrolki Microsoft oraz OpenEdge. Jeśli będzie zainteresowanie z Waszej strony to także pokażemy coś z kontrolkami Telerik.

OK, rozpoczynamy od powtórzenia stworzenia prostej aplikacji, opisanej we wspomnianym artykule, przedstawiającej browser (grid) z rekordami z tabeli Customer, a następnie dodamy drugie okno zawierające grid z rekordami Orders dla danego Customera.

W narzędziu OpenEdge Developer Studio 11.7 zakładamy nowy projekt o nazwie net1 typu klienckiego GUI for .NET.

Do projektu przyłączamy połączenie z serwerem bazy sports2000 (opisywane już wcześniej). Teraz tworzymy nową formę New -> ABL Form o nazwie fCustomer, naciskamy Finish.

Klasę formy można podglądać w postaci kodu ABL lub wizualnej (OE Visual Designer). Między trybami możemy się przełączać np. poprzez F9 / Shift + F9.

Do pustej formy przeciągamy z zestawu kontrolek OpenEdge: ProBindingSource. W widoku Properties zmieniamy nazwę domyślną na bsCust.

Następnie definiujemy schemat dla bsCust wybierając połączenie z bazą danych. Wybieramy tabelę Customer i kilka pól, jak na rysunku.

Teraz dodajemy kontrolkę DataGridView, wybierając źródło danych binding source bsCust i ew. ustawiając kolumny w żądanej kolejności.

W oknie wstawiamy dwa przyciski (Microsoft Button): btnOrders z etykietą Orders i btnClose z etykietą Close, jak na rysunku. Uruchomienie naszej aplikacji nie spowoduje jeszcze wyświetlenia danych Customer. Trzeba w tym celu napisać krótki fragment kodu.

Dodajemy metodę refreshData, która definiuje i otwiera zapytanie dla tabeli Customer, a następnie podpina je do źródła danych bsCust.

  METHOD PUBLIC VOID refreshData( ):
    
    DEF VAR bsCustQuery AS HANDLE NO-UNDO.
    DEF VAR bsCustString AS CHAR NO-UNDO.
    CREATE QUERY bsCustQuery.
    bsCustQuery:ADD-BUFFER (BUFFER customer:HANDLE).
    bsCustQuery:QUERY-PREPARE ("FOR EACH customer").
    bsCustQuery:QUERY-OPEN ().
    bsCust:HANDLE = bsCustQuery.
    RETURN.

  END METHOD.

Wywołanie tej metody dodajemy do konstruktora.

  CONSTRUCTOR PUBLIC fCustomer ( ):
       
    SUPER().
    InitializeComponent().
    THIS-OBJECT:ComponentsCollection:ADD(THIS-OBJECT:components).
    refreshData().
    
    CATCH e AS Progress.Lang.Error:
      UNDO, THROW e.
    END CATCH.

  END CONSTRUCTOR.

Uruchamiamy aplikację – dane z tabeli Customer są poprawnie wyświetlane w browserze.

Wywołanie refreshData w konstruktorze może w niektórych przypadkach bardziej złożonych aplikacji być niekorzystne i generować błędy. To samo osiągniemy wstawiając wywołanie refreshData w metodzie formy Load lub Shown. Klikamy więc dwukrotnie w widoku Events na Shown; automatycznie jest wstawiona do naszego kodu metoda obsługi dla tego zdarzenia. Przenosimy tutaj wywołanie refreshData z konstruktora.

  METHOD PRIVATE VOID fCustomer_Shown( INPUT sender AS System.Object, INPUT e AS System.EventArgs ):
    refreshData().	
	RETURN.

  END METHOD.

W obiektach .NET jest wiele predefiniowanych ustawień i zdarzeń, które możemy wykorzystywać dla poprawienia funkcjonalności naszych aplikacji. Jednym z nich jest automatyczne sortowanie AutoSort dla binding source. Zmieniamy wartość tego parametru na True.


Jeśli klikniemy teraz na nazwę kolumny, uzyskamy sortowanie danych w browserze według jej wartości. Poniżej widać sortowanie po polu Name.

Na koniec tej części pokażemy ustawienia parametru Anchor (zakotwiczenie) i jak on wpływa na skalowalność obiektów.

Domyślna wartość Anchor to Top, Left. Wartości te powodują, że obiekt nie jest dobrze skalowalny gdy zmieniamy rozmiar okna pociągając za prawą lub dolną krawędź. Na obrazku poniżej, browser nie zwiększył automatycznie wysokości, a prawy przycisk jest niewidoczny.

Na tym rysunku poszerzenie okna nie powoduje zwiększenie szerokości browsera.

Zmieńmy ustawienia Anchor dla browsera na: Top, Bottom, Left, Right

… a dla przycisków na: Bottom, Right. Uruchamiamy znów aplikację…

Zmiana rozmiarów okna powoduje automatyczne dostosowanie rozmiaru browsera, a przyciski pozostają widoczne pod browserem.

Rozszerzenie okna powoduje wprawdzie odsłonięcie szarego obszaru, ale tylko dlatego, że nie ma więcej kolumn do wyświetlenia. Chyba fajnie, co?

Na razie to tyle. Następnym razem dodamy okno dla zamówień aktualnego klienta.

Wiesław Kurzątkowski
Piotr Tucholski

Jak rozpocząć tworzenie interfejsu .NET w OE Dev. Studio

Tworzenie interfejsu .NET to dość szerokie pojęcie. Ja chciałbym tutaj napisać o początkach wykorzystania form .NET w narzędziu OpenEdge Developer Studio przy zastosowaniu języka ABL.
Technologia łączenia języka progressowego i technologii obiektowych pojawiła się w OE10.1, czyli ładnych kilka lat temu.
W dalszym ciągu jednakże wiele osób nie wie jak rozpocząć pracę z tworzeniem takiego interfejsu.

Bardzo pomocne będą tutaj filmy i towarzyszące im dokumenty pdf, stworzone przez Johna Sadda. Opracowania Johna są jasne i czytelne. Ze względu na to, że były stworzone kilka lat temu, mogą zawierać pewne drobne nieaktualności.

John jest twórcą materiałów dot. wielu zagadnień związanych z OpenEdge, do których adres znajdziecie w sekcji Adresy w sieci -> OpenEdge Educational Videos.
Te, które nas najbardziej teraz interesują, znajdziecie tutaj.

Rozpocznijmy od utworzenia nowego projektu typu OpenEdge w konfiguracji GUI for .NET.

Od razu utworzona jest klasa – plik Form1.cls oraz procedura, która może uruchamiać tę klasę – plik RunForm1.p.

Jest to o tyle fajne, że wiele osób nie wiedziało dotąd jak uruchomić klasę z poziomu procedury. Teraz dostaje od razu gotowe rozwiązanie. Jeśli chcemy utworzyć nową klasę formy wybieramy File -> New -> ABL Form.

Plik można otworzyć jako kod ABL lub jego wizualna postać (wybieramy View Design, lub OpenEdge Visual Designer).

Na razie forma to puste okno. W widoku Toolbox widzimy dwa zestawy kontrolek: Microsoft Controls i OpenEdge Controls. Z tego drugiego wybieramy źródło danych: bindingSource. Przy założeniu, że jesteśmy podłączeni do bazy danych, definiujemy źródło danych jako kilka pól z tablicy Customer.

Teraz do okna wstawiamy kontrolkę DataGridView i zaznaczamy zdefiniowane przed chwilą źródło danych.

Aby dane były wyświetlane trzeba dodać fragment kodu ABL w konstruktorze formy (patrz poniżej).

OK, dane są już prawidłowo wyświetlane.

Gorąco polecam obejrzeć prezentacje Johna Sadda, gdyż dokładnie objaśnia on poszczególne kroki, z zagłębieniem się w szczegóły dotyczące kodu ABL.

Do tego tematu powrócimy na blogu.