Jak rozpocząć tworzenie interfejsu .NET w OE Dev. Studio

Tworzenie interfejsu .NET to dość szerokie pojęcie. Ja chciałbym tutaj napisać o początkach wykorzystania form .NET w narzędziu OpenEdge Developer Studio przy zastosowaniu języka ABL.
Technologia łączenia języka progressowego i technologii obiektowych pojawiła się w OE10.1, czyli ładnych kilka lat temu.
W dalszym ciągu jednakże wiele osób nie wie jak rozpocząć pracę z tworzeniem takiego interfejsu.

Bardzo pomocne będą tutaj filmy i towarzyszące im dokumenty pdf, stworzone przez Johna Sadda. Opracowania Johna są jasne i czytelne. Ze względu na to, że były stworzone kilka lat temu, mogą zawierać pewne drobne nieaktualności.

John jest twórcą materiałów dot. wielu zagadnień związanych z OpenEdge, do których adres znajdziecie w sekcji Adresy w sieci -> OpenEdge Educational Videos.
Te, które nas najbardziej teraz interesują, znajdziecie tutaj.

Rozpocznijmy od utworzenia nowego projektu typu OpenEdge w konfiguracji GUI for .NET.

Od razu utworzona jest klasa – plik Form1.cls oraz procedura, która może uruchamiać tę klasę – plik RunForm1.p.

Jest to o tyle fajne, że wiele osób nie wiedziało dotąd jak uruchomić klasę z poziomu procedury. Teraz dostaje od razu gotowe rozwiązanie. Jeśli chcemy utworzyć nową klasę formy wybieramy File -> New -> ABL Form.

Plik można otworzyć jako kod ABL lub jego wizualna postać (wybieramy View Design, lub OpenEdge Visual Designer).

Na razie forma to puste okno. W widoku Toolbox widzimy dwa zestawy kontrolek: Microsoft Controls i OpenEdge Controls. Z tego drugiego wybieramy źródło danych: bindingSource. Przy założeniu, że jesteśmy podłączeni do bazy danych, definiujemy źródło danych jako kilka pól z tablicy Customer.

Teraz do okna wstawiamy kontrolkę DataGridView i zaznaczamy zdefiniowane przed chwilą źródło danych.

Aby dane były wyświetlane trzeba dodać fragment kodu ABL w konstruktorze formy (patrz poniżej).

OK, dane są już prawidłowo wyświetlane.

Gorąco polecam obejrzeć prezentacje Johna Sadda, gdyż dokładnie objaśnia on poszczególne kroki, z zagłębieniem się w szczegóły dotyczące kodu ABL.

Do tego tematu powrócimy na blogu.

Serwisy REST – porównanie różnych typów

W kilku wcześniejszych artykułach opisałem, krok po kroku, tworzenie serwisu typu REST, wykorzystującego obiekty JSDO.

Wiem od niektórych z Was, że z tymi serwisami wiążą się pewne niejasności. Nic w tym dziwnego, to nie są progressowe technologie i wiążą się o stworzone niedawno standardy.

Kilka osób pytało mnie np. o różnice między tworzeniem serwisu REST na bazie projektów: Data Object, ABL Web App czy REST (rysunek poniżej).

Pierwsze dwa typy projektów służą do tworzenia serwisów Data Object. W Progress Developer Studio for EpenEdge zaimplementowano dwa typy projektów ze względu na dwa rodzaje AppServerów, z którymi współpracują.
Projekt Data Object jest wykorzystywany do tworzenia serwisów przy użyciu klasycznego AppServera, a ABL Web App z Pacific AppServer. Do wersji OpenEdge 11.5 włącznie zamiast tych dwóch projektów był dostępny tylko projekt Mobile.

W obu projektach (Data Object, ABL Web App) można utworzyć Business Entity – obiekt danych np. Customer czy Order, z którym tworzona jest klasa obiektu oraz obiekty JSDO. Klasa zawiera gotowe metody realizujące różne funkcje na danych (Create, Read, Update, Delete). Tworzony jest także plik . json, który można użyć definiując obiekty w środowisku Rollbase czy Telerik. Jest to prosta, szybka metoda, nie wymagająca szczegółowej wiedzy dewelopera nt serwisów REST.

Inne podejście jest reprezentowane w projekcie typu REST. Projekt ten wybierają deweloperzy  gdy aplikacja wymaga bezpośredniego dostępu do kontekstu HTTP (request/response), nagłówka, cookies itp. Daje to dodatkowe możliwości ale wymaga o wiele więcej pracy. Trzeba samemu “zamapować” każdą procedurę, klasę i parametr; dodać notacje itd.

Np. dodać nowe zasoby, parametry oraz przypisać im określone czasowniki (verb) możemy w narzędziu REST Resource URI Editor.

Konfiguracja baz danych w PDSOE

Tworząc serwis OpenEdge wspomniałem, że jeśli będą pytania odnośnie konfiguracji bazy w środowisku Progress Developer’s Studio, to krótko o tym napiszę.

Ponieważ pytania były więc opis załączam poniżej. Uruchamiamy PDSOE, wybieramy Windows -> Preferences i zakładkę Progress Openedge -> Database Connections. Teraz przycisk New.

Wpisujemy swoje parametry nowego połączenia z bazą. Warto sprawdzić czy parametry są poprawne. Przyciskamy Test Connection. Wszystko działa więc teraz przycisk Next.

Warto od razu dodać połączenie SQL (np. dla DB Navigatora) więc zaznaczamy Use existing SQL connection i naszą bazę. Następnie Edit i Test Connection.

Następny ekran. Zaznaczamy automatyczny start serwera bazy i Finish.

Teraz 2 razy klikamy na Pacific AppServer oepas1 w widoku Servers.

Otwiera się poniższe okno. Klikamy w nim na Open launch configuration.

W zakładce Databases zaznaczamy połączenie z bazą danych.

Parametr przyłaczający bazę do PASa można znaleźć na dysku. Trzeba odnaleźć katalog AppServera oepas1 w katalogu roboczym: [Working Directory]\oepas1\openedge i plik konfiguracyjny (nazwa u Was będzie nieco inna ze względu na inną nazwę komputera): PacificApplicationServerforOpenEdgepcptu3.oepas1-pcptu3.pf. W pliku tym znajduje się jedna linia:  -db sports2000.db -H localhost -S 12345

Rollbase i serwisy OpenEdge

W poprzednim artykule obiecałem, że stworzymy w Rollbase aplikację, opierającą się o dane z bazy danych OpenEdge. Wykorzystamy do tego serwis OE, o którym pisałem w części I i w części II.

W naszej aplikacji będziemy korzystać z dwóch tablic: Customer i Order, dlatego do serwisu OE trzeba dodać obiekt (business entity) Order.

Podobnie jak dla obiektu Customer, klikamy na podkatalog AppServer i wybieramy New -> New -> Business Entity. Podajemy nową nazwę obiektu Order i klikamy Next.

W drugim kroku wybieramy aktywne połączenie z bazą danych i wybieramy  tabelę Order, a następnie Finish.

Widzimy, że w podkatalogu AppServer utworzyły się pliki dla nowego zasobu, w tym plik klasy Order.cls.

Ponownie nowy obiekt biznesowy trzeba dodać do serwisu. Rozwijamy Defined Services i prawym klawiszem klikamy na Edit a następnie Next.

Na ekranie Create a Data Object service zaznaczamy Order.cls i klikamy Finish.

Po zrestartowaniu serwera aplikacji PAS możemy podejrzeć, że nowo-utworzony plik .json zawiera struktury Customer i Order.

Obiekt Order, to plik klasy oraz ProDataSet dsOrder, zawierający tablicę tymczasową ttOrder.

Żeby z serwisu OE utworzyć obiekt w Rollbase wymagane jest aby tablica tymczasowa zawierała przynajmniej jedno pole tekstowe, które posłuży do mapowania dla pola Record Name (w tablicy ttCustomer jest pole Customer.Name).

W tablicy ttOrder takiego pola nie ma, dlatego musimy je utworzyć.

Wygodnie jest posłużyć się tutaj tzw. Callback Procedure. Są to procedury podobne do trygerów w 4GL i dotyczą różnych zdarzeń w ProDataSecie (jeszcze jeden powód, dla którego warto znać ProDataSety!).

Najpierw w pliku oder.i dodamy pole OrderName typu znakowego.

Następnie w pliku Order.cls w metodzie ReadOrder dodajemy dla tablicy ttOrder Callback Procedure o nazwie AddField dla zdarzenia After-Row-Fill, która będzie wywołana po zapełnieniu każdego rekordu w tabeli tymczasowej.

Poniżej metody ReadOrder definiujemy procedurę AddField.

Każdy rekord ttOrder będzie miał tekstową wartość w polu OrderName złożoną z nr klienta i nr zamówienia.

Klasę Order.cls należy teraz skompilować (prawy klik, Compile).

Aby plik .json miał aktualną strukturę z nowym polem postępujemy podobnie jak kilka kroków powyżej.

Teraz przejdźmy do Rollbase’a.

Nasuwa się pytanie czy nie można było utworzyć jeden ProDataSet z dwoma tablicami tymczasowymi i relacją między nimi? Przecież w PDS można to zrobić bez trudu. Otóż Rollbase ma ograniczenie polegające na tym, że mapować można tylko PDS złożone z pojedynczych tablic.

Przejdźmy do ekranu Create a New Application. Kto nie pamieta jak to zrobić niech kliknie TUTAJ.

Klikamy Create from External Data. Pojawia się ekran

Musimy odszukać ścieżkę do pliku .json: [workspace]\mobile6\PASOEContent\static

oraz URI dla serwisu. Next

Chociaż podaliśmy URI dla Customera, Rollbase proponuje na podstawie pliku .json utworzenie 2 obiektów: ttCustomer, ttOrder.

Klikamy Next. Zaznaczamy pola, które maja zawierać obiekty. Trzeba poprawić pola Resource URI, bo mają niepoprawne wartości. Dla pola OrderName ustawiamy typ Record Name. Bez wybrania tego typu dla jednego pola, pojawi sie błąd. Dlatego zadaliśmy sobie wcześniej trochę trudu, aby takie pole utworzyć w ttOrder. W ttCustomer typ Record Name jest przypisany automatycznie dla pola Name.

Klikamy Create. Nasza aplikacja (nazwa mobile6Service) pojawia się na liście aplikacji.

Po wybraniu aplikacji można przeglądać rekordy ttOrders i ttCustomers. Na razie nie są one ze sobą powiązane.

Teraz zbudujemy relację między ttOrders i ttCustomers.

Wchodzimy w ustawienia aplikacji (koło zębate)

Klikamy na nazwę obiektu ttOrder

Tworzymy nowa relację klikając New OpenEdge Relationship.

Ustawiamy pole relacji CustNum

Rodzaj relacji ustawiamy na Many ttOrders to One ttCustomer.

Poniżej sa dodatkowe ustawienia. Warto m.in. mieć możliwość wstawiania ttOrders do widoków ttCustomers (przykład za chwilę). Save.

Wchodzimy ponownie w podgląd danych ttCustomers i budujemy nowy widok (Create New View).

Wybieramy pola wraz z ttOrders, które już się pojawiło na liście.

Mamy efekt końcowy, do którego dążyliśmy.

Rollbase – aplikacje w chmurze

Rollbase – platforma PaaS (Platform as a Service), służy do budowania aplikacji biznesowych. Dostęp do Rollbase jest przez przeglądarki internetowe, a budowanie w znaczącej mierze polega na czynnościach “przeciagnij i upuść” i zminimalizowanym programowaniu.

Rollbase oferuje dostęp do środowiska w chmurze prywatnej (Private Cloud), instalowanej w lokalnej sieci lub hostingowej (Host Cloud), dostępnej zdalnie u dostawcy usług.

Rozbudowany interfejs webowy został przeprojektowany w wersji 4.0. Wykorzystuje on obecnie nowoczesne komponenty Kendo UI Telerika (obiekty ekranowe, motywy) i sprawia, że dopasowuje się on automatycznie do zmiennych rozmiarów ekranu oraz pozwala na tworzenie aplikacji o nowoczesnym wyglądzie, które działają na różnych urządzeniach. Nowy interfejs korzysta także z zestawu Font Awesome, skalowalnych ikon wektorowych, które można łatwo dopasować za pomocą CSS.

Administratorzy, zarządzający środowiskiem Rollbase mogą przełączać między nowym a klasycznym interfejsem, w zależności od potrzeb klientów.

Aby mieć darmowy dostęp do tego środowiska możemy zapisać się na okres 30-dni.

Po zalogowaniu się do Rollbase’a widzimy listę przykładowych aplikacji. Większość z nich zawiera mało danych. Możemy sami je dodać, robić zestawienia, edytować itd. Możemy wreszcie utworzyć własną aplikację.

Na tej samej stronie w przeglądarce, po prawej stronie znajdują się odnośniki do tworzenia takich aplikacji oraz do zasobów wiedzy nt Rollbase’a.

Klikając przycisk Quick Create Start rozpoczynamy tworzenie nowej aplikacji od zera, przy czym jesteśmy “prowadzeni za rękę” po kolejnych etapach. Jak to wygląda, można obejrzeć na krótkim filmie.

No dobrze, ale co zrobić jeśli nie chcemy wprowadzać danych od nowa tylko wykorzystać te istniejące w bazie OpenEdge? Jest tutaj kilka opcji, ale najbardziej uniwersalną i zalecaną metodą jest wykorzystanie serwisu OpenEdge typu REST, np. takiego jaki stworzyliśmy w zeszłym miesiącu.

Aby to zrobić należy odszukać w środowisku przycisk tworzenia nowej aplikacji (ale nie od zera). Opiszę jak go znaleźć w wersji 4.0.x

Klikamy nieco ukryte menu (strzałka)…

…i New Applications.

Innym sposobem można rozwinąć menu Rollbase i wybrać Setup Home

Następnie New Application.

Tym czy innym sposobem, otwiera się okno Create a New Application.

Guide Me Throught It to tworzenie aplikacji od zera.

Install from Marketplace – Marketplace to rodzaj sklepu online, w którym użytkownicy mogą instalować swoje aplikacje i dzielić je z innymi użytkownikami.

Create from Existing Objects – wykorzystujemy w nowej aplikacji zdefiniowane wcześniej obiekty.

Create from External Data – to metoda, której szukamy. Wykorzystuje ona utworzone wcześniej metadane, np. serwisu OpenEdge.

Metodę tę pokażę następnym razem.

Serwis OpenEdge – Telerik Kendo UI

W niniejszym “odcinku” pokażę jak wykorzystać utworzony wcześniej serwis REST OpenEdge jako źródło danych w produkcie Telerik Kendo UI.

Mamy więc gotowy serwis i działający serwer aplikacji PAS.

Kendo UI, to zestaw bibliotek tworzących interfejs webowy oparty na HTML5 i JavaScript.

Należy pobrać plik ZIP i rozpakować w lokalnym katalogu.
Zawiera on bibliotekę funkcji JavaScript dla obiektów JSDO oraz przykładowe pliki HTML. Każdy z takich plików zawiera linki do dalszych bibliotek na stronach Progressa i Telerika.
Pliki te wygodnie jest otwierać w Notepad++.

Otwórzmy w Notepad++ plik Our_Sample.html. W sekcje HEAD znajdują się odnośniki do zewnętrznych bibliotek.

Nas bardziej interesuje sekcja SCRIPT, a dokładniej parametry serviceURI, catalogURI oraz resourceName, które powinny mieć wartości zgodne z utworzonym serwisem.

Po edycji tych parametrów plik HTML wygląda następująco:

Klikając na nagłówek kolumny dane są sortowane wg jej wartości. Można przeciągnąć nagłówek kolumny do górnej strefy i wtedy dane będa pogrupowane. Można także edytować, kasować i tworzyć nowe rekordy.

Pozostałe pliki html prezentują dane z serwisów zewnętrznych. Np. Other_KendoUIPieChart.html

Co teraz? Chciałbym pokazać jak wykorzystać dane z naszego serwisu w Telerik Platform for OpenEdge, ale przedtem trzeba wziąć na warsztat system Rollbase. Do Telerika jednak niedługo wrócimy.

Tworzenie serwisów OpenEdge cz. II

W poprzedniej części pokazałem jak stworzyć projekt oraz serwis OpenEdge. Teraz zajmiemy się utworzeniem logiki biznesowej aby wystawić przez ten serwis dane z bazy Progress.

W widoku Project Explorer klikamy prawym klawiszem myszy na podkatalog AppServer i wybieramy New -> Business Entity.

Tworzymy nową klasę obiektu biznesowego np. Customer. Pamiętajmy, że w nazwie rozróżnia się wielkość liter. Można opcjonalnie wypełnić pola Description i Purpose. Klikamy Next.

Ekran Select a schema file. Wybieramy aktywne połączenie z bazą danych oraz tabelę Customer. (W tym miejscu możemy zamiast połączenia z bazą wskazać przygotowany wcześniej plik schematu, w którym będzie zdefiniowany ProDataSet z kilkoma tabelami). Zauważmy listę operacji, jakie zostaną zdefiniowane w klasie. Domyślnie są to CRUD czyli: Create, Read, Update, Delete i takie zostawiamy.

Klikamy Finish.

Można zauważyć, że w projekcie pojawiły się nowe zasoby (podkatalog AppServer): plik klasy Customer.cls, plik customer.i z definicjami ProDataSeta dsCustomer oraz tablicy tymczasowej ttCustomer.

Plik Customer.cls zawiera gotowe metody dla operacji CRUD. Dane będą przekazywane między bazą OpenEdge a ProDataSetem. Możemy modyfikować te metody dla naszych potrzeb. Teraz jednak zostawiamy je w stanie domyślnym.

Teraz nowy obiekt biznesowy trzeba dodać do serwisu. Rozwijamy Defined Services i prawym klawiszem klikamy na Edit.

Ekran Edit an ABL Service. Nic tu nie zmieniamy. Next.

Ekran Create a Data Object service. Zaznaczamy zdefiniowane wcześniej zasoby, czyli klasę Customer. Zanotujmy składnię URI, przez którą będzie dostęp do naszych zasobów OpenEdge w serwisie REST. Finish.

W podkatalogu static został wygenerowany plik mobile6.json zawierający opis serwisu. Zajrzymy do niego za chwilę.

Otwieramy widok Servers i uruchamiamy naszą instancję appservera oepas1 . Może to potrwać kilka minut.

Po uruchomieniu appservera PAS wpisujemy w przeglądarce www link:

http://localhost:8810/mobile6/rest/mobile6Service/Customer

Widać, że udostępniliśmy tabelę Customer poprzez serwis REST.

Jeśli chcemy podejrzeć plik json, możemy go odszukać i otworzyć na dysku lub wpisać poniższy link:

http://localhost:8810/mobile6/static/mobile6Service.json

Następnym razem pokażę prosty przykład jak wykorzystać gotowy serwis z technologią Telerik.

Tworzenie serwisów OpenEdge cz. I

Chcę teraz napisać o tworzeniu serwisów typu REST, które są bardzo przydatne w integracji danych pochodzących z baz OE z nowym front-endem np. Rollbase, Telerik Kendo UI czy z urządzeniami mobilnymi.

Wspomniałem o tym w zeszłym miesiącu w artykule o JSDO.

Serwisy tworzymy w Progress Developer Studio for OpenEdge. Zakładam, że mamy skonfigurowane środowisko: w zakładce Servers widzimy : Pacific AppServer (domyślna nazwa oepas1)

oraz w Preferencjach mamy zdefiniowane połączenie z bazą danych sports (kopia bazy sports2000).

Gdyby były problemy z dojściem do tego miejsca, to bardzo proszę o wiadomość. Opis jest tutaj.

Proces tworzenia nieznacznie różni się od tego miejsca w OE 11.5 od OE 11.6. Najpierw zajmiemy się wersją OE 11.5.


Tworzymy nowy projekt OpenEdge (nazwa np. mobile5), wybieramy typ Mobile. Klikamy Next.

Pojawia się ekran Select AVM and Layout Options. Nic tu nie zmieniamy, klikamy Next.

Następny ekran: Define AppServer content module. Zaznaczamy, który serwer aplikacji będzie obsługiwał nasz serwis. Tutaj wybieramy PAS, czyli oepas1. (Gdybyśmy chcieli użyć tradycyjnego OE AppServera, to moglibyśmy wybrać restbroker1).

Zaznaczamy Publish changes immediately i Next.

Ekran Create a Mobile service. Upewniamy się, że zaznaczona jest opcja Create a Mobile service oraz jako Supported servers wybrany oepas1. Klikamy Next.

Ekran Create a Mobile App. Ponieważ nie budujemy aplikacji mobilnej, a jedynie serwis, odznaczamy tę opcję. Next.

Ekran Define PROPATH. Nic nie zmieniamy. Next.

Ekran Select database connections. Dodajemy do projektu istniejące połączenie z bazą danych (zdefiniowane wcześniej). Klikamy Next.

Ostatni ekran: Static Web Pages, zawiarający konfigurację folderów serwisu. Nic tu nie zmieniamy. Klikamy Finish. Tworzony jest nowy projekt.

Po utworzeniu powinniśmy zobaczyć zasoby projektu jak poniżej.


Teraz zrobimy to samo dla OE 11.6.

Tworzymy nowy projekt OpenEdge (nazwa np. mobile6), wybieramy typ ABL Web App (dla klasycznego AppServera wybieramy typ Data Object). Klikamy Next.

Ekran Provide ABL Web App deploy details.

Zaznaczamy Web Application: Deploy as WebApp, Sopported servers: oepas1 oraz Publish changes immediately. Klikamy Next.

Na ekranie Ceate an ABL Service zaznaczamy typ serwisu: Data Object (Annotated RPC) i klikamy Next.

Ekran Select AVM and Layout Options. Nic tu nie zmieniamy, klikamy Next.

Kolejny ekran Define PROPATH. Nic nie zmieniamy. Next.

Ekran Select database connections. Dodajemy do projektu istniejące połączenie z bazą danych. Klikamy Finish i czekamy aż serwis zostanie utworzony.

W drugiej części zajmiemy się wystawianiem danych z bazy OpenEdge poprzez utworzony serwis.

 

JSDO – JavaScript Data Object

Zanim napiszę o tworzeniu serwisów REST, wykorzystaniu danych OpenEdge w produktach Rollbase czy Telerik, trzeba przyswoić sobie pewne nowe pojęcia.
Jednym z nich jest omówiony wcześniej Pacific AppServer. Obecnie zajmiemy się progressowymi obiektami JSDO.
Obiekty te zapewniają wsparcie dla złożonego modelu danych oraz API do manipulowania danymi przy zachowaniu pełnej integralności.

Pierwotnym wykorzystaniem JSDO były aplikacje mobilne jednakże, jak wspomniałem, wykorzystuje się je także w integracji z innymi produktami.

Obiekty po stronie klienta zapewniają dostęp do zasobów wystawionych jako serwis WWW oraz upraszczają mapowanie pomiędzy danymi JSDO i elementami HTML. Zasobami tymi są logika biznesowa ABL oraz dane OpenEdge. Najczęściej wykorzystuje się dane z ProDataSetów, które z kolei mapują dane z baz OpenEdge.

jsdo mapping

JSDO komunikuje się z serwerem aplikacji (OE AppServer, PAS) wysyłając i odbierając dane.
Może wykonywać operacje CRUD (Create, Read, Update, Delete) zdefiniowane w obiektach Business Entity (BE) lub wywoływać metody na AppServerze.

Wszystko to razem, dla kogoś kto zetknął się z nową technologią po raz pierwszy, wydaje się być zbyt skomplikowane. jsdo mapping Niejednokrotnie słyszałem od Was podczas spotkań, że lepiej jest zostać przy znanej technologii, bo tutaj nie za bardzo wiadomo o co chodzi. Jednakże wiele elementów, o których mówię jest zautomatyzowanych. Np. tworząc w OE Developer’s Studio, w danym projekcie nowy obiekt typu Business Entity, mogę wskazać na tablicę z której chcę mapować dane (patrz rysunek). Tworzą się wtedy automatycznie ProDataSet i zasoby REST, a mapowanie PDS JSDO jest automatyczne. Jeśli zachodzi potrzeba mogę edytować metody CRUD dla BE itd. Pokażę wkrótce jak to zrobić.

Katalog JSDO – definiuje logiczny schemat oraz mapowanie do zdalnego źródła danych. Katalog ten zawiera plik JSON (JavaScript Object Notation).
Katalog określa również API do wywoływania zdalnej logiki biznesowej (poza podstawowymi operacjami CRUD).
Katalog ten jest niezbędny jeśli chcemy wykorzystać JSDO jako zewnętrzne źródło danych w innych produktach.

Z danych JSDO można korzystać na różne sposoby. Poniżej przedstawiam przykład przygotowany przez PSC i Telerik. Istnieje zdefiniowany serwis OE, przekazujący dane poprzez JSDO. Mamy podany katalog JSDO z plikiem JSON.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Simple JSDO Usage</title>
<script src=”http://oemobiledemo.progress.com/jsdo/progress.jsdo.3.1.js”></script>
</head>
<body><!– results will be written here by JavaScript –><script>
(function () {var serviceURI = “http://oemobiledemo.progress.com/MobilityDemoService”,
catalogURI = serviceURI + “/static/mobile/MobilityDemoService.json”;

// create a new session object
var session = new progress.data.Session();
session.login(serviceURI, “”, “”);
session.addCatalog(catalogURI);

// create a JSDO
var jsdo = new progress.data.JSDO({ name: ‘dsCustomer’ });
jsdo.subscribe(‘AfterFill’, onAfterFillCustomers, this);

// calling fill reads from the remote OE server
jsdo.fill();

// this function is called after data is returned from the server
function onAfterFillCustomers(jsdo, success, request) {
// for each customer record returned
jsdo.eCustomer.foreach(function (customer) {
// write out some of the customer data to the page
document.write(customer.data.CustNum + ‘ ‘ + customer.data.Name + ‘<br>’);
});
}

}());
</script>
</body>
</html>

Obsługa powyższego przykładu jest zrealizowana głównie przy pomocy dwóch obiektów: Session – zarządzanie sesją i autoryzacją oraz JSDO – dostęp do danych OpenEdge poprzez informacje zawarte w katalogu JSDO.

Jak działa ten przykład możecie sprawdzić TUTAJ.

1 2 3